ክፋል 2 – ናይ ውልቀ ሰብ ናፅነት

  • ኩሉ ሰብ ናይ ባዕሉ ሃይማኖት ከተግብር ይክእል’ዩ፡፡ ሃይማኖትውን የብለይን ክብል ይክእል’ዩ፡፡ ሃይማኖት ናይ ውልቀ ሰብ ጉዳይ’ዩ ተባሂሉ ’ዩ ዝእመን፡፡ ንስኻ ውን ብዝደሌካዮ ነገር ናይ ምእማን መሰል ኣለካ፡፡ ግና ንስኻ ናይ ካልኦት ሰባት እምነት ከተኽብር ትፅቢት ይግበር’ዩ፡፡ ብካልእ ኣምላኽ ይእመን ወይ ድማ ዘኣምኖ ነገር ኣይህልው ናይቲ ሰብ እምነት ክተኽብር ይግባእ፡፡

  • ናይ ውልቀ ኣታሓሳሰባን ምይይጥን ኣብ ጀርመን ግቡእ ጠመተ ይዋሃቦም’ዩ፡፡ እቲ ዕላማ ከኣ ኣብ ሓደ መፍትሒ ንምብጻሕ እዩ፡፡ እቲ ፕሬስ ፍሉይ ዝኾነ ናፅነት’ዩ ዘለዎ፡፡ ናይ ፕሬስ ናፅነት ተባሂሉ ይፅዋዕ፡፡ እዚ ናፅነትውን ብሕጊ ዝተሓለወ’ዩ፡፡ እቲ ፕሬስ ገፊሕ ዝኾነ ኣርእስቲታት’ዩ ዘጠቓልል፡፡ ነቲ መንግስቲውን ነቀፌታ የቅርብ ’ዩ፡፡ ንማሕበራዊ ትካላትውን ነቀፌታ የቅርብ ንኣብነት ንቤተክርስቲያናት፡፡ ’’ናይ ምዝራብ ናፅነት’’ ዝመስለካ ነገር ንክትዛረብ ናፅነት ይህበካ፡፡ ግና ናይ ሰብ መሰል ክትትንክፍ ኣይግባእን፡፡

  • ኣብ ቅድሚ ሰብ ንፍቅረኛካ ፍቅርካ ክትገልፅ ትኽእል ኢካ (ተመሳሳሊ ይኹን ዝተፈላላየ ፆታ ዘለዎም መሓዙት) ፍቅሮም ኣብ ቅድሚ ሰብ ምግላፅ ዝተለመደ’ዩ፡፡ እዚውን ተሓቋቂፍካ ምካድ፣ ምስዕዓም የጣቃልል’ዩ፡፡ እዚ ዝተለመደ ተግባርን ቅቡልን’ዩ ግና ካብ መስመር እንተሓሊፉ ተቀባሊነት የብሉን፡፡

  • ዝተወሰነ ክፋል ናይ ኣካላትካ ጥርሑ ገይርካ ምካድ ዝተለመደ’ዩ ንኣብነት ቲሸርትን ሕፅር ዝበለ ስረን ገይርካ ምካድ ይካኣል’ዩ፡፡ ሓፀርቲ ክዳውንቲ ውን ይፍቀድ’ዩ፡፡ ነዚ ዝተከደኑ ሰባት ግና ንነዊሕ ግዜ ክትጥምቶም ኣይፍቀድን፡፡

  • ኣብ ሳውናን ገለ ገለ መሐምበሲ ቦታታትን ጥራሕ ነፍስኻ ክትንቀሳቐስ ይፍቀድ’ዩ።ኣብ መብዛሕትኡ መሕመሲ ቦታታት ግና ሰባት ናይ መሐምበሲ ክዳን ይኽደኑ ፡፡ ኣብ መሕመሲ ቦታታት ንወዲን ንጓልን ተባሂሉ ዝተወሰነ ቦታ የለን፡፡ ኣብ ሓደ ሓደ ግና ፍሉይ ኣብ ዝኾነ እዋን ንወዲን ንጓልን ተባሂሉ ዝተፈለየ ቦታ ይርከብ’ዩ፡፡