ክፋል 7 – ወግዓዊ ጉዳያትን ምምሕዳርን

  • ሹቃትን ቤት ጽሕፈታትን ብሰዓቶም ይክፈቱ ብሰዓቶም ይእፀው፡፡ ንኣብነት ቤት ጽሕፈታት ዝተኸፈቱ ሰዓታት (‹‹ኦፍኑንዛይትን››) ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ይዓጽዉ አንተኮይኖም ናብቲ ቤት ጽሕፈት 3፡55 ክትርከብ ይግባእ፡፡ ምክንያቱ ድማ ሰኣት 4፡01 እቲ ቤት ጽሕፈት ተኣፅዩ ኢካ ትረክቦ፡፡ ንኣውቶብሳት፣ንባቡራት ወዘተ ተመሳሳሊ’ዩ ሰዓት ምክባር ኣድላይ’ዩ፡፡ እቶም ባቡራት ይኩና ኣውቶብሳት ብዝተዛረባሉ ሰዓት’ዩም ዝብገሱ፡፡

  • ቢሮክራሲ ዝምልካት ክንርእይ ከለና ኣብ ጀርመን ዘሎ ቢሮክራሲ ዝተሓላለኸ’ዩ፡፡ ዝደኸመ ቢሮክራሲ’ዩ ዘሎ ሓደ ነገር ንምፍፃም ብዝሕ ዝበለ ኸይዲ የዲሊ’ዩ፡፡ እዚ ድማ የጭንቅ’ዩ፡፡ እዚ ቢሮክራሲ እዚ ንኩሉ ማዕረ’ዩ ዝሰርሕ፡፡ ፍትሓዊ ንምግባርውን ፃዕሪ ይግበር እዩ፡፡ ገንዘብ ወይ ድማ ካልእነገር ከም ጉቦ ምቅባል ገበን’ዩ፡፡

  • ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ሰባት ሕጊ ትራፊክ የክብሩ’ዩም፡፡ ቀይሕ መብራህቲ ክበርህ ከሎ ዋላ ሓደሰብ ኣይንበር ኩሎም በዓል መኪና ጠጠው’ዩም ዝብሉ፡፡ ናይ ትራፊክ መብራህቲ እንተዘይሃልዩ ብየማን ዝመፀ ሰብ ቀዲሙ ናይ ምጉኣዝ መሰል ኣለዎ፡፡ (‹‹ሬሽትስ ቮር ሊንክስ››) ይባሃል፡፡

  • ተፈልዬም ዝተሰርሑ መንገዲታት ንብሽክሌታ’ዩ ዘግልግሉ፡፡ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ንብሽክሌታ መጓዓዝያ ተባሂሉ ዝተዳለወ መንገዲ ኣሎ፡፡ ማኪና ክትዝውር ከለካ ብሞባይል ምፅሓፍን ምዝራብን ዝተኸልከለ’ዩ ፡፡ ብመኪና ክትጓኣዝ ከለካ ኩሉ ተጓዓዛይ ቁልፊ ይዕጠቅ’ዩ፡፡ንደቅካ ዝተመቸአን ዝተመጣጠነ ኮፍ መበሊ ክተዳልው ይግበአካ፡፡

  • ናይ ቴሌፎን ፃውዒት ኩል ግዜ ብቤት ጽሕፈት ሰዓት’ዩ መልሲ ትረክብ እዚ ማለት ድማ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ ሰዓት 5 ’ዩ፡፡ ናይ ውልቀ ስልኪ ፃውዒት ምሽት ድሕሪ ሰዓት 9 ወይድማ 10 ኣይላዓሉን፡፡ ስልኪ ክትድውል ከለካ መጀመሪያ ርእስኻ ኣፋልጥ ቀፂልካ ሽምካ ብምዝራብ ሰላምታ ኣቅርብ፡፡

  • ናይ ህዝቢ ትራንስፖርት ክትጥቀም ከለካ ኢድ ብኢድ ከፊልካ ትኬት ክትቆርፅ ኣድላይ’ዩ፡፡ ነዚኦም ትኬታት ኣብ ትኬት መሸጣ ትኬት ኣብዝሸጡ ማሽናት ወይድማ ግልጋሎት ካብዝትረክበሉ ቦታ ክትገዝኦም ትክእል ኢካ፡፡ ናብ ባስ ወይድማ ናብ ባቡር ክትኣትው ከላካ ነቲ ትኬት ከምዝተጓዓዝካሉ ምልክት ተግብረሉ፡፡ (ንኣብነት በርሊን፣ ሙኒክ) ንዝመስሉ ከተማታት ከምዚ ትገብር ናይ ቲኬት ዓይነታትን፣ ከይዲታትን ካብ ከተማ ከተማ ይፈላለይ’ዩ፡፡