بخش 9 – درباره این رهنمود

این رهنمود برای مسافران، مهاجران و شهروندان آینده آلمان تهیه شده است. هدف از آن دادن معلومات در روزهای نخستین اقامت در آلمان می باشد. در ارتباط به مهاجران، انتظار می رود این رهنمود معلومات مفید را در مواقعی که آنها نمی توانند در کورس های زبان آلمان و کورس هایی که به منظور کمک به ادغام مهاجران در جامعه آلمان از سوی حکومت برگزار می شود، فراهم نماید. تا ماه سپتامبر 2015، BAMF یا (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) رهنمودی به این منظور ارایه نمی کند.

این رهنمود به زبانهای مختلف و تاجای ممکن همراه با تصاویر میسر می باشد. در انترنیت هم موجود است و می توان آن را چاپ و توزیع کرد. بعدتر جزوه چاپی آن نیز مهیا خواهد شد.

هدف اصلی این رهنمود ارایه معلومات مفید است. اما، می دانیم که ممکن این رهنمود متکبرانه و تحقیر آمیز نیز به نظر برسد. این تعبیر احتمالی بصورت مداوم و همراه با حساسیت در این پروژه ابراز می شود.

موضوع و محتوای این رهنمود به حمایت افراد زیادی (افرادی از مثلاً سوریه، افغانستان، سودان، مصر، فلسطین؛ کسانی که اخیراً به آلمان مهاجرت کرده اند؛ افرادی که فعلاً مهاجر اند و غیره) طرح ریزی و جمع آوری شده است. دخیل کردن مهاجران در طراحی این رهنمود بسیار مهم بود. وقتی این پروژه را با مهاجرین در میان گذاشتیم، روی این مساله بسیار بحث صورت گرفت که آیا از چنین رهنمودی برخورد متکبرانه و تحقیرآمیز برداشت خواهد شد یا خیر. مهاجران این نگرانی را بسیار جزئی خواندند و در عوض خواستار دریافت اینگونه معلومات شدند.