بخش 8 – در شرایط اضطرار

  • همیشه بکوشید افراد در معرض خطر را کمک کنید. هرگز چشم پوشی کرده نگذرید، همیشه کاری از دست تان بر می آید. همه ملزم به کمک به فردیست که در معرض خطر قرار گرفته است، بطور مثال با ارایه کمک های اولیه و زنگ زدن به خدمات اضطراری (به ذیل مراجعه کنید).

  • در صورت وقوع منازعات، دزدی، تهدید جنسی: به پولیس زنگ بزنید (شماره 110 را از هر تلفون می توانید دایر کنید). افسران پولیس در کل رفتار دوستانه دارند و بخاطر کمک به شما آماده اند و هر تماس تلفونی را با جدیت تعقیب می کنند.

  • ر صورت آتش سوزی یا شرایط عاجل صحی: به اطفائیه زنگ بزنید (به شماره 112 از هر تلفونی). این خط اضطراری تنها برای حالات عاجلی که زندگی را تهدید کند، مورد استفاده قرار گیرد.

  • رای دیدن داکتر، مهاجران باید اول با دفتر امنیت اجتماعی مشوره کنند. معاینه خانه های داکتران معمولاً از ساعت 8 صبح تا 12 بجه و گاهی در بعد از ظهر ها هم باز می باشند. بیشتر داکتران انگلیسی صحبت می توانند.

  • گر از طرف شام، یکشنبه ها و روزهای رخصتی به دوا و تداوی نیاز داشتید به دواخانه هایی که نوکری دارند („Not-Apotheke“) مراجعه نمایید. برای دانستن اینکه کدام دواخانه نوکریوالی دارد، از گوگل استفاده کنید یا با موبایل به 22833 زنگ بزنید (حداکثر 69 سنت در ثانیه مصرف دارد). نام نزدیک ترین دواخانه نوکریوال روی دروازه های دیگر دواخانه های محل ثبت است.