بخش 4 – مساوات

  • تبعیض مبتنی بر جنسیت، نژاد، دین یا سکس غیرقانونی بوده و ممکن است پیگرد قانونی در پی داشته باشد. اگر احساس تبعیض، تهدید حتی لفظی کردید: به پولیس زنگ بزنید. خشونت هرگز واکنش قابل قبول به هرگونه نظر از جمله توهین، تبعیض یا تهدید نمی باشد. علاوه بر آن خشونت در آلمان غیرقانونیست.

  • مردان و زنان مساوی اند و از حقوق کاملاً مساوی برخوردار می باشند. اگر کسی از شما بخواهد که به او کاری نداشته باشید، شما باید کاملاً بپذیرید: تهدید دیگران، چه مرد یا زن، ممنوع است. قبل از گرفتن عکس کسی از او اجازه بگیرید.

  • مجنسگرایی در آلمان عادی می باشد. بطور مثال یک وزیر خارجه قبلی کشور آشکارا همجنسگرا بود. جفت های همجنسگرا بعنوان شرکای جنسی قانونی ثبت می شوند.

  • ردم می توانند آزادانه انتخاب نمایند که با چه کسی ازدواج کنند یا اصلاً ازدواج بکنند یا خیر. ازدواج نکردن، والدین ازدواج ناشده بودن نخواستن و نداشتن کودک کاملاً یک امر عادی است.