بخش 3 – زندگی اجتماعی

  • مردم در آلمان بسیار باهم دست می دهند، و آنها دوست دارند این کار را هم در زمان آمدن و هم در وقت ترک گفتن و زمانی که کسی را تازه می بینند انجام دهند. برای کسی که تازه به یک گروه می پیوندد رسم است که با هریکی از اعضای گروه محکم دست بدهد. در وقت دست دادن مستقیم به چشم طرف مقابل نگاه می کنند. دست دادن برای همه افراد شامل گروه – مرد و زن – معمول است.

  • در وقت خوشامدید دوستان بسیار عادی است که مردم بغل کشی کنند، و در بعضی مناطق آلمان همدیگر را ببوسند، که معمولاً از گونه های جنس مخالف می بوسند. این کار دوستانه و یک عمل غیر جنسی تلقی می شود.

  • ردم معمولاً آنچه در ذهن شان می گذرد، بیان می کنند. آنان می خواهند صادقانه صحبت کنند، اما نه بی ادبانه. انتقاد (سازنده) بخش اصلی رشد شخص خود و دیگران، بخصوص در زندگی کاری تلقی می شود. از اینرو، انتقاد شدن و انتقاد کردن کار غیرعادی نیست.

  • قت شناسی مهم است. اگر شما در یک وعده ملاقات دیر کنید، حتی 5 دقیقه دیر آمدن بی احترامی تصور می شود چون شما فرد دیگر را منتظر نگه داشته اید. اگر دیرتان شد، به او زنگ بزنید و از تاخیر در رسیدن تان برای شان اطلاع دهید. این در امور کاری و شخصی چون دیدار دوستان معمول است.

  • گر به شما چیزی تعارف شد، nein, danke”“ (نی، تشکر) نه گفتن مودبانه است و “bitte” یا “gerne” به معنای „بلی“ می باشد.