بخش 0 – معرفی

به آلمان خوش آمدید! در این رهنمود درمورد کشوری که اکنون در آن مقیم هستید، معلومات داده می شود. این رهنمود در پاسخ به سوالهای معمول مهاجران تهیه شده است. مردم آلمان همیشه طبق این رهنمود عمل نمی کنند. اما، بیشتر رفتارهایی که در ذیل شرح داده شده است، از سوی بیشتر مردم و در بیشتر اوقات عملی می گردد.

اطلاعات بیشتر