بخش 1 – زندگی عمومی

  • „Guten Tag“ (روز بخیر) و “Auf Wiedersehen” (خدا حافظ) در مانده نباشی و خوش آمد گویی معمول می باشد.مانده نباشی روزمره بخصوص در جاهایی معمول است که شما تنها یک نفر یا چند نفر محدود را می بینید. بطور مثال در وقت وارد شدن به دکان های کوچک یا انتظار خانه داکتران با گفتن „Guten Tag“، شخص با همه کسانی که قبلاً در آنجا بوده اند، بصورت گروهی مانده نباشی می کند. به همین شیوه شما می توانید با مردم در روی سرک یا در قریه ها و جاهای دور افتاده مانده نباشی کنید.

  • لبخند زدن در ملاء عام معمولاً به مفهوم اظهار علاقه تعبیر نمی شود، حتی زمانی که با یک بیگانه صحبت نمایید. مردم بصورت عادی می کوشند با لبخند برخورد دوستانه و خوب داشته باشند.

  • مردم آلمان به مکان خصوصی و حریم شخصی شان ارزش قایل اند و از اینرو گاهی از هم فاصله می گیرند. این امر کاملاً معمول است که دو نفر بیگانه ساعت ها در قطار یا رستورانت ساعت ها کنار هم بنشینند و فقط سلام و خدا حافظ بگویند. همچنان، بسیاری افراد ترجیح می دهند که در مثلاً ترانسپورت عمومی با خود تنها باشند.

  • برای محرمیت و سکوت مردم معمولاً در مثلاً یک ساختمان کلان دفتر یا در خانه دروازه های شان را بسته می کنند. تک تک کردن پیش از وارد شدن یک کار مودبانه است و معمولاً به شما خوش آمدید گفته و به داخل اجازه می دهند.

  • یک شنبه روز آرام و ساکت است. تقریباً همه دکان ها بسته بوده و افراد محدودی کار می کنند. اگر مثلاً شما در آن روز چمن خانه را درو کنید یا تاقچه جدیدی روی دیوار نصب کنید، ممکن است همسایه ها بخاطر مزاحمت در روز رخصتی شان از شما شکایت کنند. به همین منوال مردم در آلمان انتظار دارند در وقت خواب که میان ساعت 22 (10 شب) و 7 بجه صبح می باشد، سکوت رعایت شود.

  • ادرار کردن در ملاء عام زشت تلقی می گردد. تشناب های عمومی در جاهای مختلف موجود است. تشناب ها معمولاً دارای کاغذ تشناب می باشند، اما آفتابه و نل آب ندارند. انداختن کاغذ تشناب به داخل کمود و نیانداختن آن به سطل آشغال کاملاً درست می باشد. اما، انداختن پمپرز بچه یا کهنه قاعدگی در کمود درست نیست. هرگونه آلودگی را با استفاده از برس تشناب پاک کنید. کوشش کنید تشناب را پاک و خشک نگهدارید. از اینرو، توصیه می شود تا از تشناب بصورت نشسته استفاده کنید. اگر محل ادرار ایستاده وجود نداشته باشد، مردان هم باید نشسته تشناب کنند. علاوه بر آن، شستن دستها قبل از ترک تشناب یک معیار صحی می باشد.

  • در ملاء عام، بخصوص در سیستم حمل و نقل عمومی، گفتگوی طولانی و بلند بی ادبی تلقی می شود. صحبت ها و گفتگوهای تلفونی با صدای آهسته انجام می شود.

  • – در حمل و نقل عمومی چوکی هایی برای افراد مسن، مریض و حامله – و در مواردی چوکی های چرخدار و ویلچرها- اختصاص داده شده است. وقتی کسی به این چوکی ها نیاز داشته باشد، دیگران می کوشند کنار بروند و آن ساحه را خلوت کنند.

  • در زینه ها مردم معمولاً در سمت راست می ایستند و از سمت چپ راه می روند.

  • اگر به کمک نیاز داشتید، از هر شخص بالغ آزادانه می توانید بپرسید: مردم معمولاً برخورد دوستانه دارند. توصیه می شود که بدون اجازه والدین به کودکان نزدیک نشوید.