بخش 3 – زندگی اجتماعی

  •  مردم آلمان اغلب به عنوان سلام ،خداحافظي و يا جهت آشنايي با شخصي غريبه بهم دست مي دهند. برای کسی که تازه به یک گروه يا جمع جديد می پیوندد رسم است که با هریک از اعضای جمع محکم دست بدهد. در وقت دست دادن مستقیم وكوتاه به چشم طرف مقابل نگاه می کنند. دست دادن همه ی افراد با یکدیگر چه زن و چه مرد عادی و پسندیده است·

  •  در هنگام روبرو شدن با دوستان ، انسان اغلب از طريف بغل كردن بهم سلام ميكند ودر بعضی مناطق آلمان بوسيدن گونه. این کار عملی غیر جنسی تلقی می شود·

  •  معمولاً مردم آلمان آن چیزی را که به نظرشان می آيد، بیان می کنند. آنان می خواهند صادقانه صحبت کنند، اما نه بی ادبانه. آنها انتقاد سازنده را عامل مهمی در رشد شخصیت خود و دیگران تلقی می کنند و برای آن به خصوص در زندگی کاری خود جایگاه ویژه ای قایلند. از اینرو، مورد انتقاد واقع شدن و انتقاد کردن کاری غیرعادی نیست·

  •  وقت شناسي در آلمان بسيار مهم است.شخصي رو منتظر نگه داشتن بي ادبي مي باشد.اگر شما به یک قرار ملاقات دیر برسید، حتی٥ دقیقه هم دیر کردن، بی احترامی به کسی که با او قرار دارید، محسوب می شود چون شما فرد دیگری را منتظرِ خود نگه داشته اید. اگر دیدید که قرار است با تاخیر به محلِ قرار خود برسید، به کسی که منتظرتان است زنگ بزنید و تاخیرتان را به او اطلاع دهید. این وقت شناسی و آگاه کردنِ دیگری از تاخیر، در محيط كاري و شخصی مثل قرار ملاقات با دوستان، امری طبیعی و معمول به شمار می رود·

  •  اگر چيزي به انسان تعارف مي شود، كلمه هاي nein danke رد تعارف بصورت مودبانه و تركيب كلمات Ja bitte قبول كردن تعارف بصورت مودبانه مي باشد·